Vispārīgie noteikumi.

1. Līguma priekšmets.
1.1. Sabiedrība SIA “Beach Box” Reģ. Nr. 40103609592, juridiskā adrese Brīvības gatve 197B, Rīga, LV-1039 (turpmāk tekstā Sabiedība) apņemas organizēt ekskursijas braucienu ar sporta aktivitātēm (turpmāk tekstā – Brauciens), piesaistot sporta trenerus uz Speciālajos noteikumos norādīto vietu,
norādītajā laika posmā, piesaistot sporta trenerus, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.2. Klients apņemas piedalīties Braucienā un visās aktivitātēs Brauciena ietvaros, savlaicīgi un pilnā apmērā veikt dalības maksu par Braucienu un nodrošināt, aizpildīt un iesniegt Sabiedrības sagatavotos un Braucienam nepieciešamos dokumentus.

2. Maksas

2.1. Sabiedrība nosaka dalības maksu par Braucienu, kurā ietilpst visi Līguma Speciālajos noteikumos minētie pakalpojumi, un Klients apņemas šo dalības maksu apmaksāt noteiktajos termiņos.
2.2. Sabiedrībai ir pienākums nodrošināt Klienta un viņa līdzbraucēju (ja tādi ir) dalību Braucienā tikai tad, ja Klients ir apmaksājis visus maksājumus Speciālajos noteikumos norādītajos termiņos. Jebkurš maksājums ir uzskatāms par saņemtu, kad tas ir ieskaitīts Sabiedrības kontā.
2.3. Klienta samaksātās naudas summas netiek atmaksātas, arī gadījumā, ja Klients pirms Brauciena sākuma vai tā laikā atsakās no Brauciena vai kāda pakalpojuma, vai, ja Līgums tiek lauzts Klienta vainas dēļ.

3. Sabiedrības pienākumi, tiesības un atbildība:

3.1. Sabiedrība apņemas organizēt ekskursijas braucienu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
3.2. Sabiedrībai ir pienākums paziņot Klientam treniņu grafiku un programmu, un īstenot sporta aktivitātes saskaņā ar tiem.
3.3. Sabiedrība nodrošina Klientu ar visu Braucienam nepieciešamo informāciju (informāciju par viesnīcu, treniņu grafiku un citu informāciju pēc Klienta pieprasījuma), nosūtot to Klientam uz elektronisko adresi vai izskaidrojot pa telefonu.
3.4. Sabiedrībai ir pienākums nekavējoties informēt Klientu par jebkurām brauciena izmaiņām (Līguma cena, brauciena izbraukšanas vai atgriešanās datumi, iespējamo brauciena atcelšanu un tā iespējamo aizstāšanu u.c. izmaiņām, kuras nav minētas Līgumā).
3.5. Ja Klients nav veicis jebkuru no Speciālajos noteikumos minētajiem maksājumiem, Sabiedrībai ir tiesības atkāpties no šī Līguma. Šādā gadījumā Sabiedrībai ir tiesības ieturēt Klienta iemaksātos maksājumus kā līgumsodu par līguma neizpildi.
3.6. Sabiedrība nav atbildīga par Klienta un citu Brauciena dalībnieku veselību un drošību Brauciena laikā.
3.7. Sabiedrība nav atbildīga, ja Klients nepilda Līguma Vispārīgo noteikumu punkta 4.1. vai 4.3. noteikumus.
3.8. Sabiedrība neatbild par Klienta neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā Brauciena laikā, un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos Klientu. Sabiedrība neatmaksā Klientam dalības maksu vai jebkādus papildus maksājumus, ja Klients neizmanto kādu pakalpojumu savas nokavēšanās dēļ. Klients no saviem līdzekļiem sedz sedz visus Sabiedrības un trešo personu izdevumus, kas saistīti ar Klienta nokavēšanos.
3.9. Sabiedrība neuzņemas atbildību par Klientu, ja viņš Brauciena laikā atsakās no kāda iepriekš apmaksāta pakalpojuma vai pasākuma, kā arī, ja Klients patvaļīgi pārtrauc Braucienu. Klientam līdz ar to nav tiesību uz kompensācijas saņemšanu. Ja izbraukšanas dienā Klients laikus neierodas noteiktajā izbraukšanas vietā vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmanto Līgumā paredzēto pakalpojumu, viņam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantoto pakalpojumu.
3.10. Sabiedrība neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem Brauciena laikā, ja tos ir radījuši no Sabiedrības neatkarīgi apstākļi (ekstremāli laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziedzīgi nodarījumi, kā arī nepārvaramas varas apstākļi un to radītās sekas, kā arī aviosabiedrību noteikto izlidošanas un ielidošanas laiku izmaiņas).
3.11. Sabiedrībai ir tiesības mainīt Līgumā noteikto cenu, ja līdz Braucienam ir palikušas vairāk kā 20 dienas un ja mainās:
3.11.1. izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļa izmantošanu (piemēram, būtiski palielinās degvielas cena);
3.11.2. nodevas, nodokļi vai līdzīgi maksājumi, ko iekasē par noteiktiem pakalpojumiem (piemēram, lidostas nodevas, ostas nodevas un citi nodokļi);
3.11.3. valūtas kurss, kas noteikts attiecīgajam pakalpojumam.
3.12. Sabiedrībai ir tiesības mainīt brauciena izlidošanas datumus +/- 2 dienu amplitūdā no Līguma 1.1. noteiktā termiņa.

4. Klienta pienākumi, tiesības un atbildība:

4.1. Klients apņemas piedalīties Braucienā, ievērot treniņu grafiku, Sabiedrības pārstāvju rakstiskus un mutiskus norādījumus un viesnīcas, treniņu/ pasākumu norises vietas kārtības noteikumus, kā arī nodrošināt šā punkta ievērošanu un pildīšanu no Brauciena dalībniekiem.
4.2. Klientam ir pienākums veikt dalības maksas samaksu Līgumā minētajā termiņā.
4.3. Klientam ir pienākums veikt savu ceļojumu apdrošināšanu par visu Brauciena laika periodu.
4.4. Klientam ir pienākums pirms Līguma noslēgšanas informēt Sabiedrību par viņa veselības problēmām, kas varētu traucēt Klienta piedalīšanos treniņos un citos pasākumos Brauciena laikā, kā arī, nekavējoties informēt Sabiedrības pārstāvi, ja tādas problēmas rodas Brauciena laikā.
4.5. Brauciena noformēšanai Klients apņemas savlaicīgi iesniegt Sabiedrībai visus tam nepieciešamos dokumentus.
4.6. Klients apņemas Brauciena laikā savlaicīgi ierasties iepriekš noteiktās vietās, kā arī netraucēt citiem Brauciena dalībniekiem.
4.7. Klients apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošās prasības attiecībā uz nepilngadīgo un pilngadīgo personu izbraukšanu uz ārvalstīm, starptautisko pasažieru pārvadājuma noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, nacionālo un ārvalstu robežapsardzes un muitas kontroles prasības, prasības ievedamam un izvedamam mantu daudzumam, kā arī vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus.
4.8. Klients ir atbildīgs par savām personīgajām mantām, dokumentiem un to derīguma termiņiem.
4.9. Klients uzņemas atbildību par zaudējumiem (sabojāto viesnīcas, Sabiedrības inventāru uc.), kas Brauciena laikā nodarīti Sabiedrībai un/vai trešajām personām, un apņemas atlīdzināt tos labprātīgi pilnā apmērā nekavējoties pēc attiecīgās personas pieprasījuma.
4.10. Gadījumā, ja Klients 30 dienas vai mazāk pirms Brauciena sākuma vēlas veikt izmaiņas pieteikto Brauciena dalībnieku personas datos (mainot Brauciena dalībnieka vārdu/uzvārdu), Klientam ir pienākums papildus Brauciena maksai veikt arī administratīvās izmaksas EUR 100,00 apmērā par katru personu, kuras dati tiek mainīti.
4.11. Gadījumā, ja Klients konstatē nepilnības pakalpojumu sniegšanas laikā, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Sabiedrībai 3 mēnešu laikā no pakalpojuma nodrošināšanas dienas. Bet Klienta interesēs ir nekavējoties attiecīgo pretenziju iesniegt Sabiedrībai, vai tās pārstāvim uz vietas, lai atrisinātu iespējamo sūdzības cēloni pēc iespējas drīz, neradot nevienai no pusēm iespējamus zaudējumus.

5. Līguma darbības laiks

5.1. Līgums ir sastādīts elektroniski un ir spēkā bez paraksta.
5.2. Ar Brauciena dalības maksas daļēju vai pilnu apmaksu Klients apstiprina savu piekrišanu visiem šī līguma noteikumiem.
5.3. Klientam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu ne vēlāk kā 5 dienas pirms Brauciena.
5.4. Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties vienpusēji lauzt līgumu, ja:
5.4.1. Klients nesamaksā dalības maksu Līgumā noteiktajos termiņos;
5.4.2. Klients neierodas vai nokavē ierašanos norādītajā izbraukšanas vietā;
5.4.3. Brauciena laikā Klients izturas agresīvi, pārmērīgi lieto alkoholiskus dzērienus, vai traucē citiem Brauciena dalībniekiem.
5.5. Šī Līguma Vispārīgo noteikumu punkta 5.3. vai 5.4. gadījumā Sabiedrība patur Klienta iemaksātās naudas summas kā līgumsodu, lai segtu administratīvos izdevumus un neatsaucamos trešo personu pakalpojumus.
5.6. Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa pēc savas iniciatīvas. Šajā gadījumā Sabiedrība apņemas atmaksāt Klientam iemaksātos naudas līdzekļus 30 dienu laikā no Līguma laušanas brīža.
5.7. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa pēc Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās.

6. Datu apstrāde

6.1. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Datu regula), Sabiedrība ir Klienta kā fiziskās personas datu apstrādātājs.
6.2. Puses ar šo vienojas, ka Sabiedrība apstrādās Klienta iesniegtos datus tikai, lai izpildītu šo Līgumu un ievērotu juridiskos pienākumus, kuri attiecas uz abām pusēm.
6.3. Sabiedrībai ir tiesības personas datus nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
6.4. Sabiedrība apstrādās šādus datu veidus: Klienta (iespējams, arī viņa līdzbraucēju) vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, personas dokumentu dati, u.c., kas nepieciešami Līguma izpildei.
6.5. Sabiedrība apstrādās datus ne ilgāk, kā ir nepieciešams šī Līguma izpildei, un glabās datus likumā noteikto laiku.
6.6. Sabiedrība nodrošinās, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt datus, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti vai tām ir noteikts attiecīgs likumisks pienākums ievērot konfidencialitāti.
6.7. Sabiedrība īstenos visus pasākumus, kas nepieciešami saskaņā ar Datu regulas 32. pantu.
6.8. Sabiedrība saņems Klienta piekrišanu datu nosūtīšanai citam apstrādātājam.
6.9. Sabiedrība Klientam darīs pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu, ka tiek pildīti šajā pantā paredzētie pienākumi.

7. Nepārvarama vara

7.1. Ja Puse nevar pilnībā vai daļēji izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības nepārvaramas varas radīto apstākļu dēļ, līgumsaistību, kuras kavē nepārvarama vara, izpildes termiņš tiek pagarināts par nepārvaramas varas radīto apstākļu pastāvēšanas laiku.
7.2. Nepārvarama vara apzīmē zemestrīci, karu un militāras operācijas, valsts varas orgānu būtisku rīcību un normatīvos aktus, tehniskus bojājumus utt., kas nepieļauj no Līguma izrietošo pienākumu izpildi.
7.3. Puse, kas nespēj izpildīt Līgumu nepārvaramas varas radīto apstākļu dēļ, apņemas rakstiski paziņot otrai Pusei par nepārvaramas varas gadījumu un neiespējamību izpildīt Līgumu ne mazāk kā desmit dienu laikā pēc dienas, kad Puse ir uzzinājusi par minēto notikumu, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iepriekšminētā notikuma, un pielikt pūles, lai novērstu minēto notikumu un izpildītu šo Līgumu.
7.4. Ja nepārvaramas varas radīto apstākļu dēļ šajā Līgumā noteikto pienākumu izpilde nav iespējama vairāk nekā 3 mēnešus, jebkurai Pusei ir tiesības lauzt līgumu un tādā gadījumā nevienai Pusei nav tiesības uz zaudējumu atlīdzību.

8. Citi noteikumi

8.1. Šī Līguma izpratnē Klients ir persona, kura slēdz Līgumu par braucienu ar Sabiedrību.
8.2. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas rodas starp pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas tiesās Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.